עיריית אילת מדורגת גבוה

כבר עשור מאז הנפיקה עיריית אילת איגרות חוב מוניציפאליות בשווי 80 מיליון ₪ ועומדת בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח במהלך כל התקופה. בזכות כך ובזכות איתנותה הכלכלית והשיפור בתוצאות הכספיות של העירייה, אישרה חברת "מידרוג בע"מ" גם השנה דירוג Aa3 לאגרות החוב.

ראש עיריית פאפא וראש עיריית אילת

דירוג זה מעיד, כי ההתחייבויות הן מאיכות גבוהה וכרוכות בסיכון אשראי נמוך מאוד. ראוי לציין כי, במהלך כל התקופה, מאז שנת 2006, שומרת העירייה על דירוג גבוה, נתון המלמד על איתנות פיננסית ושיפור בבסיס תקבולי הארנונה מנכסי האג"ח המשועבדים, באופן המאפשר כיסוי מלא של ההתחייבות.

"השארת הדירוג הגבוה של אגרות החוב על כנו על ידי חברת "מידרוג" מלמדת יותר מכל על ההתנהלות הכספית והכלכלית הנכונה והטובה של העירייה ועל השיפור המתמיד הנעשה בתחום בדרך לאיתנות ויציבות כלכלית. זהו ביטוי חשוב נוסף לחוסנה של העירייה" ציין סגן וממלא מקום ראש העירייה – אלי לנקרי האמון על התחום הכספי בעירייה.

חברת "מידרוג" המדרגת מידי שנה את החברות, בוחנת בין היתר את האיתנות הכלכלית של הרשות, מצבה הפיננסי וביצועים ניהוליים. בהתאם לכך צוין בדו"ח הדירוג, כי בתקופת המעקב, סך הגירעון המצטבר של העירייה קטן ושיעור התקבולים העצמאיים מסך התקבולים עלה. זאת ועוד, שיעורי עומס המלוות לסך התקבולים בעיריית אילת יורדים באופן פרמננטי בשנים האחרונות ותומכים את איתנותה הפיננסית של העירייה. עוד צוין בדו"ח, כי שיעור גביית הארנונה בעיריית אילת הינו גבוה, ועומד על 95%. בזכות אלה, כאמור הותירה חברת "מידרוג" את דירוג האג"ח הגבוה ביותר המלמד, כי התחייבות העירייה היא מהאיכות הטובה ביותר וכרוכה בסיכון אשראי מינימלי, זו השנה העשירית.

תגובות

comments